onsdag 16 augusti 2017

Tyvärr Scott och Jenny, ni hoppar i galen tunna just nu! (Svenska and English)

På nätet svämmar det över just nu med kommentarer och inlägg hur synd det är om Jenny Rissveds och hur elaka Svenska Cykelförbundet är mot henne då de inte tillåter att hon skall tävla på VM med sina personliga sponsorers produkter. Min kommentar om detta är att take it or leave it, vilket Jenny nu väljer att göra.

Men om vi skall titta lite djupare på vad orsak m.m. till hennes beslut. Scott hoppar jämfota av lycka då Jenny nu lyckas få rubriker och reklam för henne utan att ens cykla. Scott hänvisar till hur stark hon  är att står emot SCF och att hon hedrar sitt avtal med Scott, OK vi vänder på det, skall inte SCF hedra sitt avtal med sina sponsorer? I detta fall POC. Lätt för Scott att vinna  mark när de hänvisar till helt vansinniga dealer som de själva varit med att skapa, Jennys agent drar upp "Vad händer om SCF skulle skaffa cykelmärket Xxxxx som sponsor" Där är det mycket enkelt SCF får inte skriva avtal med en cykeltillverkare utan där står det fritt för varje deltagare att köra på just sitt märke.

När Emma J körde OS förra året så klagade inte Scott när hon valde att köra OS på just detta märke, trots att Emma hade avtal och kontrakt med Team Wiggle-High5 och som kör på Colnago, hade jag varit Rochele Gilmore och Eduardo Colnago så hade jag blivit galet av raseri. Scott där satt de och gnuggade händerna trots kontrakt och avtal.

Till sist handen på hjärtat! Har Jenny något att göra på VM i år? Hon har ju inte direkt tävlat så där vidare mycket och jag tror faktiskt att hon är glad över att inte behöva åka dit och få pisk. Men scott är nog gladast, dock tycker jag Scott är sjukt fula som pekar ut TF Generalsekreteraren  Andres Bromée på deras internationella sida som "the bad guy". Nu har ju som sagt SCF ett avtal som Anders inte hade så mycket att göra med, och bara för att han väljer att följa det så skall han för det inte pekas ut som en skitstövel. Han gör ju precis som Scott vill att man skall göra FÖLJA INGÅGNA AVTAL! Eller?

Ett exempel då många jämför med Zlatan hans skor etc. Så tycker jag att de skall kolla på Sveriges "stolthet" ishockeylandslaget, de kör med vad de får, utom klubbor och skridskor vilket kan jämföras med cykel och cykelskor. Lätt att följa med svensk cykels stora kelgris just nu men SCf har inte gjort något fel i det här enligt mig. Där borde Scott skrivit in i Jennys avtal att hon skall köra med Scotts produkter dock så gäller detta avtal inte när hon representerar Sverige (utom cykeln då).

IN English!


On the net, it is currently swarming with comments and posts how bad it is about Jenny Rissveds and how bad the Swedish Cycling Federation is against her, as she does not allow her to compete at the World Championship with her personal sponsors products. My comment about this is to take it or leave it, which Jenny now chooses to do.

But if we are going to look a little deeper on what the reason, etc. To her decision. Scott jumps off happily when Jenny now succeeds in getting headlines and advertising for her without even cycling. Scott refers to how strong she is to resist SCF and that she honors her deal with Scott, OK, we turn it on, should not SCF honor its deal with its sponsors? In this case, POC. Easy for Scott to win land when referring to completely insane dealers as they themselves were creating, Jenny's agent draws up "What happens if SCF would get the bike brand Xxxxx as sponsor?" Where is it very easy? SCF can not sign agreement with a bicycle manufacturer Without it it is free for every participant to drive on his own brand.

When Emma J drove OS last year, Scott did not complain when she chose to run the OS on this particular brand, despite Emma's contract and contract with Team Wiggle-High5 and driving at Colnago, I had been Rochele Gilmore and Eduardo Colnago so I have become mad with rage. Scott there they sat and rubbed their hands despite contracts and agreements.

Finally the hand on the heart! Does Jenny have anything to do at the World Cup this year? She has not directly competed with that much, and I actually think she is glad not to go there and get a whip. But scott is probably happy, but I think Scott is sick ugly pointing out TF Secretary General Andres Bromée on their international side as "the bad guy". Now, as SCF allready said, a deal that Anders did not have so much to do with, and just because he chooses to follow it, he should not look like a dumbbuster. He does just as Scott wants to make FOLLOW-UP AGREEMENT! Or?

An example when many compare with Zlatan his shoes etc. I think that they will look at Sweden's "pride" ice hockey team, they are running what they get, except clubs and skates, which is comparable to cycling and cycling shoes. Easy to follow the Swedish bike's big kelgris right now, but SCf has not done anything wrong with this in my opinion. There should Scott write into Jenny's agreement that she should run with Scotts products, but this agreement does not apply when she represents Sweden (except the bike).
//Fritz

5 kommentarer:

Katja sa...

Håller med ang. pajkastningen. Jäkligt pinsamt när såna stora aktörer som Scott håller sandlådenivå och pekar ut enskilda personer i en större org som nån Tinkoff-bad guy liksom.

Unknown sa...

Sett fra vest... SCF renner ikke akkurat over av penger. Sponsorpengene skal betale for deltakelse i mesterskap med utøver, trenere og støtteapparat, og for satsing på yngre syklister.
For meg virker det veldig egoistisk å ikke ville bidra til det felleskapet, ved å insistere på egen hjelm. Jeg var på EM i Herning, i dameklassene var det nesten ikke en proffhjelm å se, kun forbundshjelmer. Det er veldig bra.

Sammenligningen med fotballsko er litt kunstig, SCF har ikke forlangt at hun skal ha annen sykkel eller sko enn vanlig. Dersom sponsorene ikke får sine produkter profilert, og neste avtale være for mye mindre penger.

Adam Steen sa...

Mycket bra skrivet, håller med dig!

Unknown sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...

Väldigt intressant skrivit! Har precis börjat cykla och intresserar mig mer och mer. Hitta min cykel via Köpacykel.nu